NEWS & EVENTS
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
เปิดมุมมองที่ปรึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนเมธาพัฒน์ ดร.นันทพร กมลสุทธิไพจิตร
Metapaht School    13 February 2018
ความรู้ และ การเรียนรู้ มีความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่มีเส้นบางๆที่เรียกว่า “ความสนุก“ ที่ทำให้การได้รับความรู้นั้นมากลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อเสมอไป วันนี้โรงเรียนเมธาพัฒน์.
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
เปิดมุมมองที่ปรึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนเมธาพัฒน์ ดร.ฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์
Metapaht School    13 February 2018
วิทยาศาสตร์และศาสนาดูจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง แต่คุณกร หรือ ดร. ฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์ ได้ใช้หลักของศาสนาพุทธประสบความสำเร็จในชีวิตจนได้รับปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ด้วยหลักอิทธิ.
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
เปิดมุมมองที่ปรึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนเมธาพัฒน์ ดร.ชรรค์ เอื้อรักสกุล
Metapaht School   
การประสบความสำเร็จในชีวิต เกิดขึ้นได้หลากหลายเส้นทาง แต่ไม่มีสิ่งใดที่จะรับประกันความสำเร็จได้ คุณเอ็ม หรือ ดร. ชนรรค์ เอื้อรักสกุล ก็เชื่อเช่นนั้น เพราะเกรดเฉลี่ยไม่สำคัญเท่ากับกา.
บทความน่ารู้