HOME  /  NEWS & EVENT
เปิดมุมมองที่ปรึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนเมธาพัฒน์ ดร.ฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์

ADD BY : Metapaht School . DATE : 13 February 2018

วิทยาศาสตร์และศาสนาดูจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง แต่คุณกร หรือ ดร. ฐาปกรณ์  ภู่ลำพงษ์ ได้ใช้หลักของศาสนาพุทธประสบความสำเร็จในชีวิตจนได้รับปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ด้วยหลักอิทธิบาท 4 และเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของโรงเรียนเมธาพัฒน์ ที่จะมาแนะนำเส้นทางสู่ความสำเร็จ

​​​​​​​